top of page

Wszystkie zasady i reguły dotyczące korzystania z usług systemu rowerów miejskich w Legionowie

ACRO SA


Obowiązuje od 01/04/2023

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady korzystania z rowerów ACRO, warunki, zakres praw i obowiązków Stron, którego akceptacja stanowi warunek korzystania z rowerów ACRO i jest elementem niezbędnym do rejestracji w systemie ACRO Rowery Miejskie.

ACRO– przedsiębiorstwo ACRO SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/20, 00-695 Warszawa obsługujące system rowerów miejskich bez stacji dokujących, prowadzące portal internetowy pod adresem: www.acro.bike, oraz będące właścicielem aplikacji mobilnej ACRO Rowery Miejskie.

System ACRO Rowery Miejskie- system wypożyczania rowerów obejmujący oprogramowanie oraz rowery ACRO.

Wypożyczający – osoba fizyczna korzystająca z roweru ACRO i zarejestrowana w systemie ACRO Rowery Miejskie.

Umowa – umowa Wypożyczającego z ACRO, ustalająca prawa i obowiązki Stron określone w Regulaminie. Uznaje się, iż Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji w systemie ACRO Rowery Miejskie.

Aplikacja – aplikacja mobilna ACRO Rowery Miejskie, której celem jest wypożyczanie rowerów ACRO Wypożyczającym. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych, po jej pobraniu przez Wypożyczającego ze sklepów Google Play lub App Store.

Zamek rowerowy–zamek elektroniczny z systemem Bluetooth umieszczony na tylnym kole roweru ACRO, obsługiwany przez Aplikację

Serwis – dziania podejmowane na zlecenie ACRO mające na celu konserwację, naprawy i transport rowerów ACRO.

Wypożyczenie roweru – otwarcie za pomocą Aplikacji zamka rowerowego.

Zwrot roweru – ręcznie zamknięcie zamka rowerowego i uzyskanie potwierdzenia zwrotu w Aplikacji.

Strefa ACRO – obszar wyznaczony granicami miasta Legionowo zgodnie z oznaczeniem na mapie w aplikacji

WARUNKI OGÓLNE

 1. ACRO wypożycza rowery ACRO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu.

 3. Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów ACRO jest podanie przez Wypożyczającego przy rejestracji minimum wymaganych danych (nr. Telefonu i adres email), akceptacja warunków określonych w niniejszym regulaminie i zasilenie wirtualnego portfela w aplikacji mobilnej w wysokości minimum 10 zł.

 4. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ACRO SA. Wypożyczający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest ACRO SA ul. Nowogrodzka 56/20, 00-695 Warszawa.

 5. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania ACRO pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań związanych z wypożyczeniem roweru ACRO. W oświadczeniu tym rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie ACRO Rowery Miejskie, w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie i wysłać na adres ACRO. Dopuszczalne jest uprzednie wysłanie skanu zgody drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@acro.bike

 6. Warunkiem koniecznym korzystania z roweru ACRO przez osoby małoletnie jest posiadanie przez nie ważnej karty rowerowej.

 7. Zabronione jest korzystanie z rowerów ACRO przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

 8. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower ACRO, jako środek transportu miejskiego, służy do przemieszczania po dozwolonych trasach na terenie miasta Legionowo na obszarze określonym i widocznym na mapie w Aplikacji – Strefa ACRO. Wyjazd poza Strefę ACRO jest dozwolony pod warunkiem późniejszego powrotu i zaparkowania roweru w obrębie Strefy ACRO. Zamknięcie zamka poza strefą ACRO NIE kończy wypożyczenia i opłata za wypożyczenie jest naliczana do momentu poprawnego zaparkowania i zamknięcia zamka w Strefie ACRO. Zamek zamknięty poza Strefą ACRO może być ponownie otworzony za pomocą Aplikacji.

 9. Zakazane jest używanie rowerów ACRO w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich. Zakazane jest również ściganie się oraz wykorzystywanie roweru do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ACRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez Wypożyczającego obowiązującego prawa przy wypożyczeniu roweru ACRO. Skutki te obciążają wyłącznie Wypożyczającego, na co Wypożyczający, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę.

 2. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower ACRO sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.

 3. Wypożyczający zobowiązuje się nie użyczać roweru ACRO osobom trzecim, szczególnie w warunkach pobrania odpłatności za korzystanie z roweru ACRO.

 4. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

 5. Wypożyczający zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru ACRO, a wynikające z nieprzestrzegania przez Wypożyczającego przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Z chwilą wypożyczenia roweru ACRO, aż do momentu jego poprawnego zwrotu, Wypożyczający odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru ACRO Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za wszelkie wynikające z tego skutki, w tym za jego kradzież.

 7. Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności należącej do ACRO skutkują obowiązkiem naprawienia szkody przez sprawcę wobec ACRO, na co będą się składać pokrycie wszelkich kosztów, w tym administracyjnych. Przez zniszczenie roweru należy rozumieć stan techniczny uniemożliwiający jego użytkowanie z uwagi na zniszczenie zasadniczych elementów konstrukcyjnych.

 8. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za rower ACRO od momentu jego wypożyczenia do momentu zwrotu. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia zaistniałe od chwili wypożyczenia do momentu zwrotu roweru.

 9. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za kradzież roweru ACRO lub jego przywłaszczenie przez osoby trzecie wskutek pozostawienia roweru bez opieki i/lub pozostawienia go bez zabezpieczenia.

 10. W przypadku kradzieży roweru ACRO dokonanej w trakcie wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym ACRO oraz niezwłocznie zgłosić fakt ten w najbliższym Komisariacie Policji.


 

REJESTRACJA

 1. Rejestracja odbywa się za pomocą Aplikacji zainstalowanej na smartfonie Wypożyczającego.

 2. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie danych Wypożyczającego oraz numer telefonu komórkowego.

 3. W trakcie procesu rejestracji nadawany jest login Wypożyczającego będący identyfikatorem Wypożyczającego w systemie ACRO Rowery Miejskie. Jest on tożsamy z numerem telefonu Wypożyczającego.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za usługi i produkty oferowane przez ACRO są dokonywane poprzez system:

Stripe Technology Europe, Limited z siedzibą - The One Building, 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland Company Number: 599050

 

Kwota minimalna w wirtualnym portfelu

 1. Kwota minimalna (10zł, słownie dziesięć złotych), którą użytkownik musi posiadać w portfelu, aby wypożyczyć rower.

 2.  Środki pozostałe w portfelu zostaną zwrócone Wypożyczającemu w terminie 5-10 dni w przypadku złożenia przez Wypożyczającego oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy. Po zwróceniu środków z portfela, korzystanie z rowerów ACRO nie jest możliwe.

 3. W przypadku nieuregulowania przez Wypożyczającego naliczonych jakichkolwiek kwot związanych na przykład z obowiązkiem naprawienia szkody, ACRO uprawnione jest do pobrania kwoty z portfela. Ewentualne niedopłaty będą egzekwowane przez ACRO w trybie postępowań sądowych. Nieuzupełnienie kwoty minimalnej (10 zł) powoduje niemożność wypożyczenia roweru.

 

 

OPŁATA NA POCZET WYPOŻYCZEŃ

 1. Opłaty na poczet wypożyczeń wnosi się za pomocą wirtualnego portfela, z którego pobierane są opłaty za użytkowanie roweru ACRO. Wirtualny portfel można zasilić za pomocą karty kredytowej/debetowej, którą należy zarejestrować w Aplikacji.

 2. Wypożyczający ma możliwość zasilenia wirtualnego portfela kwotami od 1 zł, do 1000 zł.

 3. Opłaty naliczane są według stawki: 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za trzydzieści minut jazdy. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu otwarcia zamka podczas procedury wypożyczenia do momentu ok. 3 sekund po ręcznym zamknięciu zamka, kiedy aplikacja przestaje odliczać czas. Dla osób posiadających ważną Kartę Legionowianina, które zarejestrują ją w aplikacji, pierwsze 30 minut jazdy jest nieodpłatne.

 4. Czas naliczania opłat jest podzielony na półgodzinne okresy. Za każde nowo rozpoczęte pół godziny jazdy pobierana jest kwota 1,00 zł. Dla osób posiadających ważną Kartę Legionowianina, które zarejestrują ją w aplikacji pierwsze 30 minut jazdy jest nieodpłatne.

 5. W przypadku zakończenia okresu wypożyczenia przed upływem półgodzinnego okresu Wypożyczającemu nie przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystany czas jazdy.

 6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na rachunku bankowym, zostaną one odnotowane w wirtualnym portfelu, jako środki ujemne. Do czasu nieuzupełnienia brakującej kwoty Wypożyczający pozbawiony jest skorzystania z usługi wypożyczenia roweru ACRO.

 7. Roweru nie można zwrócić poza strefą ACRO. Zamknięcie zamka poza Strefą ACRO NIE kończy wypożyczenia i opłata za wypożyczenie jest naliczana do momentu poprawnego zaparkowania roweru i zamknięcia zamka w Strefie ACRO. Zamek zamknięty poza Strefą ACRO może być ponownie otworzony za pomocą Aplikacji.

 8. Za pozostawienie roweru poza strefą ACRO, niezależnie od naliczonej opłaty za wypożyczenie, pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł.

 

 

WYPOŻYCZENIE

 1. Warunkami umożliwiającymi wypożyczenie roweru ACRO jest bycie zarejestrowanym w Systemie ACRO Rowery Miejskie, posiadanie statusu umożliwiającego wypożyczenie Roweru ACRO (wpłacenie do portfela minimalnej kwoty 10zł na poczet wypożyczeń) oraz dodatni stan rowerów nadających się do użytkowania.

 2.  Prawidłowe otwarcie zamka rowerowego jest możliwe jedynie przy użyciu Aplikacji.

 3. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się, przed otwarciem zamka wybranego roweru ACRO, że jest on nadający się do użytku, w szczególności, czy ma sprawne hamulce.

 4. Wypożyczenie i korzystanie przez Wypożyczającego z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.

 5. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru wypożyczający jest zobowiązany do kontaktu poprzez usługę „pomoc” w aplikacji mobilnej lub telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta ACRO, celem poinstruowania Wypożyczającego o dalszej procedurze działania.

 

NAPRAWY I AWARIE

 1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane do ACRO poprzez Biuro Obsługi (funkcja „Pomoc” a aplikacji).

 2. W przypadku jakiejkolwiek awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wypożyczający zobowiązany jest do zatrzymania się w dozwolonym do tego miejscu, niezwłocznego powiadomienia ACRO oraz, jeżeli to możliwe, do zamknięcia zamka.

 3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze ACRO. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis ACRO.

 4. Na Wypożyczającym ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z ACRO przez cały czas wypożyczenia roweru. W szczególności zaleca się by Wypożyczający podczas wypożyczenia posiadał włączony telefon komórkowy o numerze zgłoszonym podczas rejestracji.

 5. Wypożyczający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty napraw i odtworzenia roweru ACRO do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia, poza wynikającymi z normalnego użycia, spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem roweru ACRO przez Wypożyczającego. Za wykonanie niezbędnych napraw ACRO wystawi Wypożyczającemu rachunek z terminem zapłaty 7 dni.

 

ZWROT

 1. Wypożyczający zwraca rower poprzez zaparkowanie go w dozwolonym miejscu i ręczne zamknięcie zamka rowerowego. Wypożyczający ma obowiązek upewnić się, że odliczanie czasu w aplikacji zostało zakończone oraz, że zaparkował rower w miejscu, gdzie jest to dozwolone.

 2. W przypadku braku możliwości zwrotu roweru (awaria zamka lub aplikacji) Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta ACRO w celu uzgodnienia dalszych czynności.

 3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne szkody, w tym jego kradzież.

 4. Zwrot roweru może nastąpić tylko w strefie ACRO.

 

 

REZYGNACJA

 1. Wypożyczający ma prawo rozwiązać Umowę z ACRO w dowolnym czasie.

 2. Rozwiązać Umowę i tym samym zrezygnować z użytkowania rowerów ACRO można za pomocą Aplikacji wybierając odpowiednią opcję.

REKLAMACJE

 1. Wypożyczający może zgłosić reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można składać mailowo na adres mailowy contact@acro.bike

 3. Reklamacja, poza wskazaniem uzasadnienia przyczyn jej złożenia, powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu Wypożyczającego będący jego identyfikatorem. Brak tych danych spowoduje jej nierozpatrzenie.

 4. Zgłoszona reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia. Użytkownik uzyska od ACRO odpowiedź, która zawiera stanowisko ACRO w sprawie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwoławczym.

 5. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację liczony jest od dnia otrzymania przez ACRO niezbędnych uzupełnień.

 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Wypożyczający uprawiony jest do złożenia odwołania w terminie 30 dni od otrzymania odmowy uwzględnienia reklamacji. Odwołanie składa się do ACRO w formie pisemnej na adres ul. Nowogrodzka 56/20, 00-695 Warszawa. ACRO zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania od reklamacji.

 7. Wypożyczającemu przysługuje możliwość wystąpienia w powództwem do właściwego sądu powszechnego w przypadku nieuwzględnienia przez ACRO odwołania od reklamacji.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze, w tym wagi Wypożyczającego wraz z jego bagażem nieprzekraczającej 130 kg, oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego

 2. ACRO zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w jakimkolwiek czasie z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, zaś Wypożyczającemu nie przysługują w stosunku do ACRO roszczenia związane z rozwiązaniem/odstąpieniem od Umowy. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych niedopłat tytułem opłat za wypożyczenie/pokrycia kosztów naprawy roweru i innych wskazanych w niniejszym Regulaminie. Nieuiszczenie tych kwot powoduje pobranie ich z portfela, a pozostała kwota jest zwracana Wypożyczającemu.

 3. ACRO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu zamieszczana będzie na stronie internetowej www.acro.bike/legionowo i w Aplikacji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji przesłanej do ACRO SA. oznacza akceptacje wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Wypożyczającego.

 4. W kwestiach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy w szczególności Kodeks Cywilny oraz Kodeks Drogowy.

 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską, a angielską wersją językową podstawą interpretacji będzie wersja polska.

 

Warszawa, 01.04.2023

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), ACRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

bottom of page